نکات کلیدی در ارتباط با مراکز خرید

قانون برای بهبود عملکرد مراکز خرید امروزه اکثر مجتمع های تجاری برای اینکه(نکات کلیدی در ارتباط با مراکز خرید) از لحاظ فیزیکی و مالی ، در مسیر صحیح قرار گیرند ،
بایستی استراتژی بازاریابی و طرح اقتصادی داشته باشند که این ها همه بخشی از طرح عملکرد مجتمع می باشد .