انبوه سازی مسکن 


تحولات صد سال اخیر کشور درزمینۀ نظام اقتصادی، سیاسی و کمبود زمین، ایدۀ انبوه سازی مسکن و  مجتمع‎های مسکونی را در شهرها رقم زده است.
نکته‌ای که در بررسی روند ایجاد مجتمع‎های مسکونی در ایران مشاهده می‌شود،
این است که همواره از توجه به اصول و معیارهای شهرسازی در برنامه‎ریزی و طراحی غالب مجتمع‎های مسکونی کاسته شده
و این‌گونه مساکن از ایجاد محیط مطلوب مسکونی فاصله گرفته‎اند.
درنتیجه، این موضوع باعث نارضایتی ساکنان شده است.
اولین گام در جهت دستیابی به محیط مطلوب و رضایت ساکنان، شناسایی عوامل مؤثر بر رضایتمندی است؛
به‌طوری که شناسایی عوامل مؤثر بر رضایتمندی ساکنان مجتمع‎های مسکونی می‌تواند
در جهت تحلیل وضع موجود سکونت، برنامه‎ریزی برای ارتقای کیفیت زندگی در آن مجتمع‎ها و جلوگیری از تکرار نواقص مفید باشد.


درباره پروژه تان به ما بگویید

شما هم میتوانید با ورود به دنیای تجارت الکترونیک و خصوصی سازی کسب و کار خود با ویژگی های جذاب آن ، قدم به قدم به رونق سازمانتان کمک کنید.

جهت آشنایی بیشتر با راهکار یکپارچه مدیریت مجتمع چند منظوره کلیک کنید.