ساعات کاری : 09:00 تا 17:00 عصر

ایران – خراسان رضوی – مشهد – میدان حافظ – بزرگ بازار اطلس

05133865807

ثبت حضور مدعوین و صورت جلسه به ازای هر یک از موارد دستور جلسه